2014. június 4., szerda

1900-as párizsi világkiállítás, 10 magyar bútorai.

Az üvegipar termékei közt csupán Sovánka Imre és István maratott üvegei igazán elsőrendűek


Giergl Henrik, s az Első Magyar Üveggyár munkái, teknikai kiválóságuk mellett, erősebb művészi törekvések hiányát éreztetik. Nagyobb cégeink, —az ércipar terén is  még mindig nem látják be, hogy egy tehetséges tervező művész foglalkoztatása busásan meghozza kamatait. A színes üveg felhasználásában Róth Miksa, mint mindig, kitűnő. Különösen pompás hatású az a kis rekeszes lámpa borító, melyben szitakötők vannak ügyes díszítő motivumokul alkalmazva. Róth újabb időben kiváló kedvvel műveli a mozaikot, s eredményeinek pompás példája most kiállított kandallója. Csupán a repülő madarakkal naturalistikusan díszített padló ellen van stilisztikai ki fogásunk.

MŰTEREM SZEKRÉNY
TERVEZTE: HORTI PÁL
KÉSZÍTETTE:  MELCZER  NÁNDOR
A RÉZ VÉRETEKET KOVÁCSOLTA LUDWIG EDE
Az ércmunkák között szintén akad elég dicséretreméltó. Beck Fülöp tinta tartója igazi kis chef d'oeuvre; formája rendkívül nemes; egyszerűsége minta szerű. Gazdagabb, de kevésbé tiszta Rintel Géza tintatartója, melynek terve az Iparművészeti Társulat pályázatán az első díjat nyerte. Árt neki a bronzban való kivitel; úgy látszik, világosabb, könynyebb anyagban, pl. ónban volt gondolva. A Szandrik gyár ezüst- és china-ezüst edényei tehnikailag teljesen kifogástalanok; formákban is jók, de azért érzik rajtok egy önállóbb tervező hiánya. Rappaport világhírre vergődött zománcai tökéletesednek s terjedelemben is nő nek; csak az edények foglalatára nem fordít elég művészi gondot. Huber Osz kár zománc-ékszerei nagyon ízlésesek, finomak; csak talán kissé nagyok s nehézkesek arra, hogy a gyakorlati életbe is átmehessenek, s a nők kedves éksze révé válhassanak. Hubertet tehetsége in kább a nagyobb alkotásokra utalja; pompás kelyhe erre vall. Reméljük, hogy valamely nagyobb egyházi feladat alkal mat fog neki nyújtani tudásának teljes nyilvánítására. Nagyobb ércmunkákban érezhető hiány mutatkozik. A Forreider és Schiller ké szítette kovácsolt vas kandeláberen a munka tehnikai része kiváló; a tervezet nek magának azonban művészi értéke alig van. A kisebb csillárok között sincs sok művészi becsű dolog.

Ha még Fischhof Jenőnek, jól ismert, igazán elsőrangú bőrmunkáit, Kabay Dánielnének és özv. Kotschy Eriknének színben s tehnikában rendkívül finom selyem szőnyegeit, Mirkovszky Gézáné-
nak festett selyem- és égetett bársony munkáit felemlítjük, végeztünk a kiállítás anyagának legkimagaslóbb, vagy leg szembetűnőbb részével. Ennyiből is ki tetszik, hogy bár egyes technikai ágak művelése még kissé el van hanyagolva, némelyekben, különösen a bútorkészítésben s a kerámiában, büszkék lehetünk eredményeinkre. Bizton feltehetjük, hogy a közeli turini iparművészeti kiállítás nagy sikert fog hozni számunkra. S reméljük, hogy ezúttal a valóság nem fogja megcáfolni a teóriát. Meller Simon.

 Napjainkban az antik bútor restaurálásával foglalkozó restaurátorok, a fém- réz- bronz- alkatrészeket, vereteket is felújítják.

 Forrás: Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901 december. 6. sz.

2014. június 3., kedd

1900-as párizsi világkiállítás, 9 magyar bútorai.

A modern iparművészet a szükségeset hangsúlyozza, de azért nem hanyagolja el a kellemest sem. 


Karácsonyi kiállításunkon is a bútor uralma mellett elég jól vannak képviselve azok a tárgyak, melyek csupán a fényűzést, az ember díszítő hajlamát szolgálják.

Első helyen nálunk is a modern művészi ipar elkényeztetett kedvence, a keramika áll.

 Pedig ez alkalommal Zsolnay hivatalosan nem vett részt a versenyben. Egyes enteriőrökben elszórt, díszül átengedett darabjai mutatják, hogy az utolsó évben minden tekintetben nevezeteset haladott. Annál inkább sajnáljuk távollétét, s reméljük, hogy csak hamar múló elkedvetlenedés volt az, mely őt ezúttal távol tartotta. Hiányzása csorbát ejt a kiállítás teljességén, hisz még egy-két év előtt magyar iparművészeti kiállítás ő nélküle el sem volt képzelhető.

ZOMÁNCOS NÁSFA.
TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE
HUBER OSZKÁR.

Azóta nagyot mentünk előre s a mostani tárlaton új, magas színvonalon álló kerámiai törekvésekkel találkozunk. Farkasházi Fischer Jenő herendi porcelán gyára két szekrény díszedényt állított ki. Formában és színben egyaránt nemes, s egyes darabjai a sévresi gyár termékeivel vetélkednek. Ha e kísérleteket külsőleg is teljesen bevégzett alkotások fogják követni, s ha Fischernek ez edények méltó montirozására is lesz gondja, a nagymultú herendi gyár külföldön is könnyen vissza fogja hódítani elvesztett piacát, sőt kiszámíthatatlan jövőnek néz elébe. Szintily meglepőek Vögerl Gusz táv Károlynak nagy tűzben égetett agyag edényei, melyek szinte versenyeznek a herendi porcelánokkal. Az aránylag nagyon olcsó árak remélhetőleg vásárló közönségünkhöz is utat fognak nekik nyitni.


SZÉK
TERVEZTE: GYALUS LÁSZLÓ.
KÉSZÍTETTE: KUCZORA FLÓRIÁN.
Érdekesek Hüttl Tivadarnak Horti Pál tervei szerint díszített tányérai is. Nagyon érdekesek a vidéki fazekasmestereknek Gróh István és Horti Pál mintái és útmutatása szerint készült edényei. A kereskedelemügyi miniszter meg bízásából Gróh és Horti beutazták a vidéket, felkeresték a fazekasmestereket, mintákat rajzoltak nekik, s technikai fogásokkal ismertették meg őket. Az így készült munkák láthatók a jelen kiállításon. Már a megnyitás estéjén úgy szólván valamennyi elkelt, a mi fényesen bizonyítja a gondolat életrevalóságát. Óhajtjuk, hogy ez az akció minél szélesebb keretben folytatódjék, s így a vidéki kisipar művészeti haladását és nagyobb kelendőségét biztosítsa. E célra azonban kívánatos volna, hogy a tervezők az ezelőtt használt népies díszítést, a mennyire lehet, figyelembe vegyék s azt nemesítsék, s e mellett főképen a teknika javítását tartsák elsőrendű fel adatuknak. Ez irányban korlátot csak az szabhat, hogy az áraknak  a kelendőségre való tekintetből nem igen szabad magasra szökkenniök.

Ajánlom a blogot, az antik bútor restaurálás érdeklődőinek.


Forrás: Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901 december. 6. sz.

2014. június 2., hétfő

1900-as párizsi világkiállítás, 8 magyar bútorai.


A bútornak egészséges józanságra, nem pedig szeszélyes eredetiségre kell törekednie,


mert feladata nem az, hogy hirtelen művészi benyomásokat keltsen a szemlélőben, hanem hogy állandóan szolgálja ura kényelmét. A jó bútor típus, melyet százszor lehet ismételni, s a századik példány ép olyan értékes, mint az első. Az iparművészet céljait nem szabad a művészetéivel összetéveszteni. Művészben lényeges az eredetiség ; iparművészben másodrendű. Művész munkájában első sorban a művész egyéniségét keressük; iparművészeti alkotások ban mindenekelőtt a formai és gyakorlatimegfelelőséget.


EBÉDLŐ.
TERVEZTE: HORTI PÁL
KÉSZÍTETTE: HAJTS JAKAB.

 A modern német ipar művészetnek éppen az eredetiség hajszolása a rákfenéje. A mi kiállításunkon e baj szerencsére alig jelentkezik; úgy szólván az egyetlen Gyalus az, kin az eredetiségnek némi túltengése észlelhető. Általában meg lehetünk elégedve bútorkiállításunkkal. Haladás az egész vonalon ; a magyaros motívumok Ízléstelen halmozása megszűnt, s helyét magyar felfogás foglalta el; mindenütt józanodást, egyszerűségre való törekvést, a „szecesszió"túlhajtásaitól való tartózkodást s szerkezeti tisztulást tapasztalunk. Akik 2014-ben ilyen bútorokkal szeretnének foglalkozni, érdemes antik bútor felújítás-sal foglalkozniuk.

 A kiváló vagy legalább jó szobák egész sorát említettük már, melyekhez még Lingel Károly szép férfi dolgozó-szobáját kell csatolnunk. Külön kiemelendő az asztalosmunka általán magas színvonala. Itt is Wiegand és Hortí szobái járnak elől, melyeknek készítői, Lindner Manó, illetve Mahunka Imre igazán elsőrangút termeltek. Ugyan csak kitűnő munkájával lep meg Mocsay József műasztalos magyar tölgyfából készült, józan egyszerűségű tálaló szekrénye. Gyalus bútorainak asztalosmunkája is elsőrendű.

 Forrás: Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901 december. 6. sz.